Regulamin

Regulamin i polityka prywatności

REGULAMIN WYNAJMY DOMKÓW W SIEDLISKU ZIELONE WRZOSOWISKO

  

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE


1.    Niniejszy Regulamin, dalej zwany „Regulaminem”, określa przedmiot świadczenia usług, odpowiedzialność oraz zasady przebywania na terenie Siedliska Zielone Wrzosowisko.

2.    Regulamin jest integralną częścią umowy, na podstawie której Gość wynajmuje od Wynajmującego co najmniej jeden Domek oraz dokonuje czynności z tym powiązanych w szczególności dokonując rezerwacji i zapłaty zaliczki.

3.    Regulamin obowiązuje wszystkie osoby przebywające na terenie Siedliska, włączając to osoby odwiedzające Gości w trakcie ich pobytu.

4.    Regulamin dostępny jest do wglądu w każdym Domku oraz na stronie internetowej Wynajmującego i obowiązuje na terenie całego Siedliska.

5.    Poprzez dokonanie rezerwacji Gość potwierdza, iż zapoznał się z niniejszym Regulaminem i akceptuje jego warunki oraz zobowiązuje się do jego przestrzegania w celu zapewnienia sobie i innym Gościom bezpiecznego, spokojnego i przyjemnego pobytu w Siedlisku.

6.    Podmiotem świadczącym usługi zgodnie z treścią niniejszego Regulaminu jest Zielone Wrzosowisko Robaszewska Płoszka s.c. z siedzibą w Warszawie, ul. Sienna 83/406, 00-815 Warszawa, NIP: 5272933228.

7.    Pojęcia użyte w niniejszym regulaminie mają następujące znaczenie (definicje):

a.    „Siedlisko” – teren zielony, Domki i infrastruktura położone na działce ewidencyjnej nr 52/11 pod adresem Jelonek 1C, gmina Świętajno, powiat olecki w miejscowości Jelonek; 

b.    „Domek” lub „Domki” – całoroczne domki rekreacyjne położone w Siedlisku.

c.    „Wynajmujący” – podmiot wskazany w pkt 6 powyżej;

d.    „Gość” – osoba  lub osoby będące najemcą, korzystająca z Domku i usług oferowanych przez Wynajmującego


§ 2. ZASADY OGÓLNE

 

1.    Umowa zawarta pomiędzy Wynajmującym, a Gościem obejmuje wyłącznie wynajem Domku i przynależną do niego infrastrukturę rekreacyjną. Nie obejmuje dojazdu, wyżywienia oraz organizacji czasu pobytu, chyba że Strony ustaliły to odrębnie. 

2.    Siedlisko jest przeznaczone na cele wyłącznie związane z rekreacja indywidualną Gości.

3.    Siedlisko nie może być wykorzystywane w celach komercyjnych i reklamowych bez uprzedniej pisemnej zgody Wynajmującego i na podstawie odrębnie zawartej umowy.

4.    Powyższe nie odnosi się do publikacji materiałów audiowizualnych publikowanych przez Gości w portalach społecznościowych, w szczególności gdy odbywa się to jednocześnie z oznakowaniem Siedliska.

5.    Celem zapewnienia bezpieczeństwa Siedliska i jego Gości, jego teren (z wyłączeniem jednakże wnętrza Domków) jest monitorowany przy użyciu rejestrujących urządzeń audiowizualnych, co Gość niniejszym przyjmuje do wiadomości i akceptuje. Wynajmujący zapewnia, że materiały zarejestrowane przy użyciu tych narzędzi będą przechowywane przez Wynajmującego jedynie w wypadkach związanych z dochodzonymi przez Wynajmującego roszczeń i przez okres nie dłuższy niż niezbędny celem dochodzenia swoich praw oraz w niezbędnych do tego częściach. 

 

§ 3. REZERWACJA POBYTU


1.    Rezerwacja pobytu w Siedlisku odbywa się za pośrednictwem strony internetowej, korespondencji e-mail lub telefonicznie, w sposób udostępniony przez Wynajmującego.

2.    W trakcie rezerwacji Gość wskazuje okres wynajmu, Wynajmujący zaś potwierdza możliwość pobytu w Siedlisku w wybranym okresie.

3.    Rezerwacja zostaje dokonana z chwilą uzgodnienia między Wynajmującym a Gościem podstawowych parametrów pobytu, tj. jego okresu i ceny pobytu oraz ilości osób.

4.    Rezerwacja jest dokonywana wstępnie na okres do 2 dni roboczych, w trakcie których Gość zobowiązany jest wpłacić Wynajmującemu zadatek odpowiadający kwocie ustalonej między Stronami, nie mniej jednak niż 25% ceny pobytu.

5.    Z chwilą dokonania wpłaty, o której mowa w pkt 4 powyżej rezerwacja zostaje potwierdzona. Chwilą wpłaty jest zaksięgowanie środków na rachunku bankowym Wynajmującego.

6.    W przypadku braku wpłaty, o której mowa w pkt 4 powyżej do końca drugiego dnia roboczego po dniu w którym dokonano rezerwacja, rezerwacja zostaje anulowana, a żadnej ze Stron nie przysługuje z tego tytułu jakiekolwiek roszczenie w stosunku do drugiej Strony.

7.    Wynajmujący zastrzega sobie prawo do odwołania potwierdzonej rezerwacji z przyczyn losowych, niezależnych od niego. W takim wypadku Wynajmujący zwróci Gościowi kwotę ww. wpłaty , w terminie 7 dni od dnia potwierdzenia przez Gościa rachunku bankowego na który taki zwrot ma zostać dokonany.


§ 4. OKRES POBYTU


1.    Domek wynajmowany jest na doby. Doba rozpoczyna się o godzinie 16.00 w dniu przyjazdu a kończy o godzinie 12.00 dnia następującego.

2.    Minimalny okres pobytu to 2 doby.

3.    Przedłużenie pobytu w trakcie jego trwania jest możliwe wyłącznie po potwierdzeniu takiej możliwości przez Wynajmującego (braku innej rezerwacji) na życzenie Gościa przekazanego co najmniej na dzień poprzedzający pierwotny okres pobytu.

4.    Niezgłoszenie chęci przedłużenia pobytu i pozostawienie rzeczy w Domku po upływie doby traktowane będzie jako domniemane przedłużenie pobytu o kolejną dobę. W przypadku braku wolnych miejsc, rzeczy Gościa zostają komisyjnie spisane i będą przechowane przez Wynajmującego na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie przez 48 godzin. Po tym czasie mogą one zostać zutylizowane. Gość zrzeka się wszelkich roszczeń z tego tytułu.

5.    Na życzenie Gościa, zgłoszone uprzednio Wynajmującemu może on przebywać na terenie Siedliska do godziny 15.00 w dniu wyjazdu, z wyłączeniem Domków i tarasów przylegających do nich w sposób niezakłócający pobytu innych Gości Siedliska. W szczególności dotyczy to pozostawienia samochodu na parkingu.


§ 5. ZAKWATEROWANIE I WYKWATEROWANIE

 

1.    Gość zobowiązany jest do poinformowania Wynajmującego o planowanej godzinie dotarcia do Domu, najpóźniej na 2 godziny przed przyjazdem.

2.    Zakwaterowanie i wykwaterowanie następuje na terenie Siedliska w obecności Wynajmującego lub osoby przez niego upoważnionej.

3.    Na żądanie Wynajmującego lub osoby przez niego upoważnionej Gość zobowiązany jest potwierdzić swoją tożsamość.

4.    W trakcie zakwaterowania Wynajmujący lub osoba przez niego upoważniona przekaże Gościowi środki dostępu do Domku oraz objaśni zasady działania podstawowych urządzeń.

5.    Wynajmujący może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył niniejszy Regulamin, wyrządzając szkodę w mieniu Siedliska lub Gości, naruszając nietykalność osobistą lub dobra osobiste Gości, pracowników lub innych osób przebywających na terenie Siedliska.

6.    W trakcie zakwaterowania Gość ma obowiązek sprawdzić i potwierdzić stan wyposażenia (zgodnie z listą do niniejszego Regulaminu) i sprawność urządzeń technicznych. Ewentualne braki w tym zakresie Gość może zgłaszać w ciągu 6 godzin o zakwaterowania. 


§ 6. CENA POBYTU

 

1.    Z tytułu pobytu w Siedlisku Gość uiszcza Wynajmującemu opłaty, w wysokości ustalonej w trakcie rezerwacji.

2.    Wysokość opłat określona została każdorazowo w Cenniku dostępnym na stronie internetowej Siedliska.

3.    Opłata za pobyt, z uwzględnieniem postanowień § 3 ust. 4 powyżej (zadatek) zostaje każdorazowo uiszczona przez Gościa w całości na co najmniej 3 dni przed planowaną datą zakwaterowania przelewem na rachunek bankowy Wynajmującego,.

4.    W przypadku rezygnacji z pobytu pomimo potwierdzonej uprzednio rezerwacji, na mniej  niż 14 dni przed planowaną datą zakwaterowania, Wynajmujący ma prawo zatrzymać wpłacony zadatek.

5.    W przypadku skrócenia pobytu w stosunku do terminu potwierdzonego w rezerwacji, Gościowi nie przysługuje prawo do zwrotu uprzednio uiszczonej opłaty.

6.    Cena pobytu obejmuje korzystanie z mediów, w tym energii elektrycznej, wody, kanalizacji.

7.    Cena pobytu nie obejmuje kosztów ubezpieczenia oraz opłat klimatycznych w przypadku ich wprowadzenia przez lokalną administrację. 


§ 7. ZASADY KORZYSTANIA Z DOMKÓW I SIEDLISKA

 

1.    Gość upoważniony jest do korzystania z całego terenu Siedliska (z uwzględnieniem wyłącznego prawa do korzystania przez inne osoby z drugiego Domku) i jego infrastruktury stosownie do jego celu i przeznaczenia, oraz z poszanowaniem mienia Wynajmującego.

2.    W Siedlisku i Domku nie może przebywać większa ilość osób niż zadeklarowana w trakcie rezerwacji.

3.    W Siedlisku obowiązuje cisza nocna od godz. 22:00 do godz. 7:00 dnia następnego. Zachowanie Gości i osób korzystających z Siedliska nie powinno zakłócać spokoju pobytu innych Gości. 

4.    W Domkach obowiązuje segregacja śmieci, Gość jest zobowiązany do składowania odpadów w miejscach w tym celu wyznaczonych w Domkach i na terenie Siedliska.

5.    W Domkach obowiązuje zakaz chodzenia w brudnym, zabłoconym lub zaśnieżonym obuwiu.

6.    Zakazuje się wynoszenia z Domków elementów jego wyposażenia (np. sprzętów AGD, mebli, urządzeń elektrycznych, talerzy itp.) z wyłączeniem korzystania z tekstyliów, talerzy i sztućów  w obrębie tarasów, i innych przedmiotów udostępnionych przez Wynajmującego do korzystania na obszarze Siedliska lub poza nim (jak sprzęt sportowy, kosze piknikowe itp.).

7.    Gość odpowiedzialny jest za zwrot użytych przedmiotów do Domku po ich wykorzystaniu.

8.    Palenie ogniska i grilla może odbyć się tylko w miejscu do tego wyznaczonym przez Wynajmującego. 

9.    Gość jest upoważniony do korzystania na potrzeby ogniska z drewna przygotowanego w tym celu przez Wynajmującego i znajdującego się w drewutni.

10.  Używanie otwartego ognia na terenie leśnym a także w okresach podwyższonego zagrożenia pożarowego z uwagi na okoliczności pogodowe  jest zabronione.

11.  W Domkach obowiązuje całkowity zakaz palenia wyrobów tytoniowych. Palenie na zewnątrz Domków jest możliwe, przy czym Gość zobowiązany jest do zachowania szczególnej ostrożności z uwagi na leśny charakter Siedliska i jest zobowiązany do wyrzucania niedopałków do pojemników.

12.  Ze względów bezpieczeństwa opuszczające Domki Gość powinien, powinien zgasić światło, zakręcić krany, wyłączyć ogrzewanie oraz zamknąć́ okna i drzwi.

13.  W Domkach, w widocznym miejscu znajdują się gaśnice, których należy użyć w przypadku powstania pożaru oraz należy niezwłocznie o tym zdarzeniu poinformować Wynajmującego. Nieuzasadnione użycie gaśnicy wiąże się z potrąceniem z kaucji kwoty 250 zł za sprzątanie i nową gaśnicę. 

14.  Ze względów bezpieczeństwa przeciwpożarowego, w Domkach zabrania się:

a.    składować, przechowywać lub używać materiałów wybuchowych, łatwopalnych fajerwerków;

b.   używać urządzeń zasilanych energią elektryczną lub gazową, nie stanowiących wyposażenia Domków mogących wytworzyć zagrożenie pożarowe (grzałek, palników, pieców itp.)

c.    składować odpadów;

15.  Używanie grilla na przyległych do Domków tarasach jest zabronione. Do grillowania wyznaczone są  odrębne miejsca na terenie Siedliska.

16.  W przypadku wystąpienia usterek technicznych Gość zobowiązany jest do powiadomienia Wynajmującego lub osobę przez niego wskazaną celem jej jak najszybszego usunięcia.

17.  Gość nie jest upoważniony do samodzielnego dokonywania napraw w Domkach, jak również dokonywać w nich zmian, nakładów lub ulepszeń.

18.  Gość jest zobowiązany do korzystania z terenów zielonych w sposób nie powodujący strat w nasadzeniach, uszkodzeń drzew itp.

19.  Gość ponosi odpowiedzialność za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych Siedliska powstałe z jego winy.

20.  Do niniejszego Regulaminu dołączona została skrócona instrukcja obsługi urządzeń znajdujących się w Domkach, niezbędnych do prawidłowego korzystania: 

a.    ogrzewania;

b.   termy;

c.    uzdatniacza wody.

 

§ 8. PARKOWANIE POJAZDÓW I INNYCH ŚRODKÓW TRANSPORTU


1.    Parking na terenie Siedliska jest bezpłatny i niestrzeżony.

2.    Parking przeznaczony jest dla maksymalnie 4 aut osobowych, po 2 na Domek.

3.    Goście są upoważnieni do parkowania pojazdów mechanicznych (w tym samochodów, motocykli i skuterów) wyłącznie na wyznaczonym w tym celu Parkingu.

4.    Goście są upoważnieni do pozostawiania sprzętu sportowego na terenie Siedliska w miejscach nie powodujących utrudnień w korzystaniu z Siedliska przez osoby trzecie. 


§ 9. ZASADY PRZEBYWANIA NA TERENIE SIEDLISKA OSÓB POSTRONNYCH

 

1.    Gość nie może przekazywać Domku innym osobom, nawet jeśli nie upłynął okres pobytu, bez uprzedniej zgody Wynajmującego. 

2.    Osoby postronne odwiedzające Gości mogą przebywać w Siedlisku od godz. 8.00 do godz. 22.00, a w innych godzinach – za uprzednią zgodą Wynajmującego. Za osoby odwiedzające przebywające w Siedlisku poza godzinami określonymi w Regulaminie, Wynajmujący obciąży Gościa opłatą dodatkową według aktualnie obowiązującej stawki.

3.    Za szkody przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych Siedliska powstałe w wyniku działania osób odwiedzających odpowiedzialność ponoszą Goście.


§ 10. ZASADY PRZEBYWANIA ZWIERZĄT DOMOWYCH


1.    Dopuszcza się przebywanie na terenie Siedliska małych zwierząt,  po wcześniejszym uzgodnieniu tego z Wynajmującym. Z uwagi na bliskość terenów chronionych (puszcze i siedliska), jak również troskę o uczulonych Gości Wynajmujący może odmówić przyjęcia Gości z niektórymi zwierzętami, w tym kotami, królikami i dużymi psami. 

2.    W razie niepoinformowanie Wynajmującego o przywiezieniu przez Gościa zwierzęcia Wynajmujący ma prawo odmówić pobytu pupila. 

3.    Wynajmujący może odmówić zgody na przebywanie na terenie Siedliska kotów oraz psów ras dużych lub ras należących do niebezpiecznych (w szczególności jak: buldog amerykański, mastiff neapolitański, bandog, wilczak, boerboel, dog argentyński, dog kanaryjski, Fila brasileiro, tosa inu, perro de presa mallorquin, rottweiler, akbash dog, owczarek kaukaski. moskiewski stróżujący, anatolian karabash, amerykański pit bull terier).

4.    W każdym przypadku przebywania zwierząt domowych na terenie Siedliska:

a.    Gość przy zakwaterowaniu zobowiązany jest do przedstawienia aktualnego świadectwa szczepień;

b.   Gość zobowiązany jest do zapewnienia zwierzęciu własnego legowiska;

c.    Gość zobowiązany jest do sprzątania nieczystości pozostawionych przez psy na terenie Siedliska;

d.   żadne ze zwierząt nie powinno być pozostawione na terenie Siedliska (ze szczególnym uwzględnieniem Domków) bez opieki, w szczególności jeśli zakłóca spokój innych gości.  

e.    Gość w całości odpowiada za zwierzę i ewentualnie spowodowane przez niego szkody;

f.    W przypadku szkód spowodowanych przez zwierzę, Wynajmujący będzie upoważniony do obciążenia Gościa kosztami, w tym zakupem nowych elementów wyposażenia.


§ 11. ODPOWIEDZIALNOŚĆ GOŚCIA


1.    Z uwzględnieniem innych postanowień Regulaminu, Gość ponosi całkowitą odpowiedzialność za wszelkie szkody  w wyposażeniu, urządzeniach technicznych powstałe z jego winy oraz winy osób lub zwierząt za które ponosi on odpowiedzialność

2.    Goście odpowiadają finansowo za szkody powstałe z ich winy w domu w czasie ich pobytu i wyrażają zgodę na to, aby wszelkie naprawy zniszczeń, uzupełnienie braków w wyposażeniu lub usunięcia usterek wykonane zostały na ich koszt lub do zapłaty odszkodowania w pełni pokrywającego wartość poniesionych strat, najpóźniej w dniu wyjazdu gotówką do rąk Wynajmującego lub osoby upoważnionej, z zastrzeżeniem postanowień poniższych.

3.    W przypadku braku rozliczenia na zasadach wskazanych powyżej, ewentualne szkody będą rozliczane do 7 dni po wykwaterowaniu według wyceny sporządzonej przez Wynajmującego na podstawie cen rynkowych.

4.    Wynajmujący ma prawo obciążyć Gościa kosztami napraw lub doposażenia Siedliska do pełnej wysokości szkody, wystawiając w tym celu właściwy dokument księgowy (fakturę). Gość zobowiązany jest do uiszczenia należności w terminie 7 dni od dnia wezwania i doręczenia właściwego dokumentu księgowego.


§ 12. OBOWIĄZKI I UPRAWNIENIA WYNAJMUJĄCEGO


1.    Z zastrzeżeniem pkt 3 poniżej, Wynajmujący i osoby przez niego upoważnione  nie mają prawa bez zgody Gościa wchodzić do wynajętego przez niego Domku.

2.    Wynajmujący i osoby przez niego upoważnione  nie mają prawa bez zgody Gościa przemieszczać jego osobistych rzeczy pozostawionych na terenie Siedliska, chyba że zagraża to bezpieczeństwu lub komfortowi innych gości lub osób postronnych lub zostało przewidziane w Regulaminie.

3.    Prawo wejścia do wynajętego Domku Wynajmującemu i osobom przez niego upoważnionym przysługuje w przypadku zauważenia zagrożeń bezpieczeństwa Gości lub mienia, ewentualnego sprzątania lub w przypadku niestosowania się Gości do Regulaminu. 

4.    Wynajmującemu przysługuje prawo do zerwania umowy najmu i żądania opuszczenia przez Gości Siedliska w przypadku rażącego naruszania zasad określonych w Regulaminie, w szczególności gdy Goście zakłócają spokój innym gościom lub innym osobom przebywającym w najbliższej okolicy np. sąsiadom.


§ 13. ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYNAJMUJĄCEGO

 

1.    Gość przyjmuje do wiadomości, że Siedlisko położone jest na terenie wiejskim i leśnym a intencją Wynajmującego jest stworzenie miejsca relaksu i wytchnienia od cywilizacji. W związku  z tym Gość akceptuje ograniczenia w dostępie do infrastruktury typowej dla obszarów gęsto zaludnionych, w tym dla miast, ograniczenia zasięgu telefonicznego oraz sieci internetowej a także brak TV.

2.    Wynajmujący świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem, w szczególności zobowiązuje się do zapewnienia:

a.    na okres pobytu bielizny pościelowej oraz ręczników, a za dodatkową opłatą – do ich wymiany z częstotliwością ustaloną z Gościem;

b.   profesjonalnej i uprzejmej obsługi w zakresie wszelkich spraw dotyczących Domków i Siedliska;

c.    sprawności urządzeń technicznych w tym do wykonywanie naprawy usterek w Domku w najszybszym możliwym terminie;

d.   spokojnego i bezpiecznego pobytu;

e.    zachowania tajemnicy informacji o Gościu.

3.    Z usług korzystają Goście na własne ryzyko. Za doznane urazy, szkody i zniszczenie majątku (szkody spowodowane na zdrowiu i majątku trzeciej osoby), również za kradzież w czasie całego pobytu, Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności.

4.    Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za występujące tymczasowe niedogodności związane z przerwami w dostawie energii elektrycznej a w konsekwencji – również dostępu do wody, w szczególności na skutek awarii u dostawcy energii elektrycznej.

5.    Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za sytuacje, awarie i ich skutki od niego niezależne, w szczególności spowodowane przez innych Gości lub dzikie zwierzęta. 

6.    Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa. 

7.    Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty pozostawione przez Gości na terenie Siedliska bez opieki. 

8.    Za rzeczy pozostawione na terenie Siedliska Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności. 

9.    Wynajmujący nie odpowiada za wypadki będące konsekwencją nieodpowiedzialnego bądź niezgodnego z Regulaminem zachowania Gości.

10.  Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności w przypadku konieczności odwołania rezerwacji z przyczyn losowych – stosownie do § 1 p. 5 niniejszego Regulaminu.


§ 14. REKLAMACJE. SPORY

 

1.    Goście mają prawo zgłosić́ Wynajmującemu reklamację osobiście, telefonicznie lub pisemnie.

2.    Reklamacje nie mają wpływu na termin trwającego pobytu i wysokość opłaty.

3.    Wynajmujący zastrzega sobie prawo do odpowiedzi na reklamację do 14 dni od daty zgłoszenia.

4.    Prawem właściwym dla sporów pomiędzy Wynajmującym a Gościem jest prawo polskie. 

5.    Ewentualne spory rozstrzygane będą polubownie, a w przypadku nieporozumienia sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Wynajmującego.


§ 15. DANE OSOBOWE. POLITYKA PRYWATNOŚCI


1.    Gość oświadcza, że przyjmuje do wiadomości że zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119) administratorem jego danych osobowych jest Wynajmujący, tj. spółka działająca pod firmą Zielone Wrzosowisko Robaszewska Płoszka s.c z siedzibą w Warszawie, ul. Sienna 83 lok. 406.

2.    Dane osobowe Gościa będą przetwarzane w celu:

a.    wykonania umowy najmu Siedliska i/lub Domków lub do podjęcia działań przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1. lit. b RODO).

b.   realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym obowiązków podatkowych oraz obowiązków z zakresu rachunkowości (art. 6 ust. 1. lit c RODO)

c.    realizacji uzasadnionego interesu Wynajmującego, polegającego na dochodzeniu roszczeń lub obrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 1. lit f RODO).

3.    Dane Gościa nie będą przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego.

4.    Przetwarzane mogą być następujące kategorie danych osobowych Gościa: imię i nazwisko, data urodzenia, adres, dane kontaktowe (numer telefonu, e-mail), numer paszportu (obcokrajowcy), numer rachunku bankowego i/lub karty kredytowej, numer identyfikacji podatkowej (w przypadku wystawienia faktury VAT.

5.    Podanie danych osobowych przez Gościa jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji umowy. Skutkiem niepodania danych będzie brak możliwości realizacji umowy i świadczenia usług.

6.    Dane osobowe Gościa  będą przetwarzane czas okres niezbędny do realizacji umowy, a następnie dane przetwarzane w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa będą przetwarzane przez okres wynikający z tych przepisów, tj. do 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło świadczenie usługi. Dane przetwarzane w celu realizacji uzasadnionego interesu Administratora, polegającego na dochodzeniu roszczeń lub obrony przed roszczeniami mogą być przetwarzane do czasu przedawnienia tych roszczeń. 

7.    Wynajmujący uzyskuje dane osobowe Gościa bezpośrednio od niego w trakcie dokonywania rezerwacji.

8.    Dane Gościa mogą być udostępnione podmiotom przetwarzającym na zlecenie i w imieniu Wynajmującego w celu świadczenia usług niezbędnych do wykonania umowy przez Wynajmującego, takich jak usługi informatyczne (np. hosting, dostarczanie lub utrzymanie systemów informatycznych), usługi księgowe, usługi prawne, usługi pocztowe itp. na podstawie umowy z Wynajmującym i stosownie do jego poleceń.

9.    Gościowi przysługuje prawo dostępu do danych oraz prawo żądania ich sprostowania, (gdy są niezgodne ze stanem faktycznym), usunięcia, ograniczenia przetwarzania (w przypadkach przewidzianych obowiązującymi przepisami prawa). W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Wynajmującego , Gościowi przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. 

10.  Gościowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony danych Osobowych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl)

11.  Podane przez Gościa dane nie będą wykorzystywane w procesach zautomatyzowanego podejmowania decyzji (w tym profilowania).


§ 16. POSTANOWIENIE KOŃCOWE


Integralną częścią niniejszego Regulaminu jest Cennik, dostępny na stronie internetowej Wynajmującego www.zielonewrzosowisko.pl.

Cennik | Rezerwacja

Zapraszamy do rezerwacji domków.